İzlenebilir Ürün

İZLENEBİLİR ÜRÜN

EAN-UCC SİSTEMİ

Ticaretin bölgesel sınırları aşarak uluslararası bir boyuta ulaşması, ticarete konu

olan mal ve hizmet çeşitlerinin artması, söz konusu mal ve hizmetlerin ortak bir

standart sistem tarafından tanımlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu ihtiyaca istinaden 1970’li yılların ilk yarısında önce ABD’de UCC’nin, ardından

Avrupa’da EAN Örgütlerinin girişimleri ile iş akışlarında küresel standartlar ortaya

konulmuştur. 1995 yılında EAN ile ABD’deki UCC Örgütü’nün her iki sistemi
uyumlaştırma çalışmalarının sonucunda sistemin adı EAN-UCC Sistemi olarak

değiştirilmiştir. Bu birleşmenin sonucunda Sistem uluslararası
ticarette el değiştiren

ürünlerin tanımlanması ve bu ürünlerin hareketlerinin izlenmesi için küresel bilgi

tanımlama ve uygulama standartları getiren boyuta ulaşmıştır. Bu standartlar

EAN.UCC Sistemi adı altında tüm dünyaya yayılmıştır ve yayılmaya devam

etmektedir.

EAN.UCC Sistemi standartları barkod, radyo frekansı ile tanımlama ya da RSS gibi
araçlar yardımı ile uygulamaktadır. Özellikle barkod veri girmenin zorluklarını

gidermek üzere geliştirilmiş bir araçtır. Barkodlar , ticari ürünlerin standart bir biçimde

numaralandırılması ve etiketlenmesini sağlarlar.

Ülkemizin EAN barkod sistemi ile tanışması, ekonomimizin dışa açılması ve ihraç

ürünlerimizin uluslararası pazarlarda etiketleme ve tanımlama yönünden sorunlarla

karşılaştığı 1988’lerin sonunda olmuştur.
Ülkemizde özel sektörün en üst yasal temsilcisi olan TOBB, ticarete konu olan

malların tanımlanmasında karşılaşılan bu sorunu çözmek amacıyla EAN

International’a üye olmuş ve EAN.UCC sisteminin ülkemizde uygulanması ve

yaygınlaştırılması amacıyla faaliyette bulunmak üzere bünyesinde Global Standartlar
Merkezi’ni (GS1 TÜRKİYE) kurmuştur.
EAN.UCC BARKODLARI

Barkod; değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak

hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan bir araçtır. Barkod
ürüne, lokasyona, lojistik birime ait bir referans numarası içerir. Bu referans numarası

bilgisayar ortamında anahtar alandır ve ilişkilendirildiği ürüne ait
detaylı bilgiye bu

sayede ulaşılabilir.

EAN.UCC Barkodu

EAN.UCC barkodları dünyada en yaygın kullanılan barkod sembolojileridir.

EAN.UCC numaraları EAN-13, EAN-8 gibi barkod sembolojileri ile kodlanırlar. Söz

konusu numaraların önemli özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Tektir : Bir ürüne tahsis edilmiş olan barkod numarasının, dünyada başka bir

ürüne tahsis edilmiş olması mümkün değildir.

2. Uluslararasıdır : Bir ürüne tahsis edilmiş olan barkod numarası, dünyanın her

yerinde tanınır.

3. Güvenlidir : Barkod numaraları içerdiği kontrol hanesi ile doğru veri aktarımını
SAĞLARLAR
Birbirleri ile ticaret yapan işletmeler, EAN.UCC barkodları sayesinde el ve yer

değiştiren malı kolayca tanımlar. Ayrıca bu malın gönderme, teslim alma, depolama

hareketlerini oluşturan verileri paylaşabilirler.

İZLENEBİLİRLİĞİN TESİS EDİLMESİNDE EAN.UCC SİSTEMİ

İzlenebilirlik gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, yem veya gıdaya karıştırılması

tasarlanan ya da beklenen maddenin üretim, işleme, dağıtım ile ilgili bütün

aşamalarda izlenmesidir.

7

İzlenebilirlik tanımı kapsamında bu kılavuzun amacı tarım ürünleri ticaretine taraf

üretici, komisyoncu ve tüccar/ihracatçıya izlenebilirliği sağlamalarında EAN.UCC

Sistemini nasıl kullanabileceklerini anlatmak ve söz konusu taraflara düşen

sorumlulukları tanımlamaktır.

İZLENEBİLİRLİKTE EAN.UCC SİSTEMİNİN KULLANILMASININ

FAYDALARI

1. Ürünün menşei barkod vasıtasıyla kolayca tespit edilebilecektir
Böylece

üründe gıda güvenliğine ilişkin bir sorunla karşılaşıldığında üretim kaynağına

ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca söz konusu ürünün tedarik zincirinde hangi

halkalarda bulunduğu tespit edilebilecek böylece etkin bir şekilde geri

toplanması sağlanabilecektir.

2. Tarım ürünleri tedarik zincirinin bütün akışlarının izlenebilmesi yoluyla,
ihracatta ve iç tüketimde takip işlemlerinin hız ve doğruluğunu arttırılacak

böylece halkımızın Gıda Güvenliği ile ilgili karşılaşabileceği olası risk

sınırlanabilecektir.

3. Üretilen malların birbirlerine karışmasının engellenmesi yoluyla, kaliteli ve

kalitesiz ürün rahatlıkla ayırt edilebilecek böylece uzun vadede tarım

ürünlerinde markalaşmaya ortam sağlanabilecektir.

EAN.UCC SİSTEMİNİN UYGULANMASI

MÜSTAHSİL

LOKASYONLARIN TANIMLANMASI

Lokasyon : Tarla, Sera

Lokasyonlar GS1 TÜRKİYE’den alınan ön-ek ile tanımlanabilir. Müstahsil her bir tarla

veya serasına bir Lokasyon numarası atayacaktır. Bunu GS1 TÜRKİYE’den almış

olduğu ön-ekin sonuna getireceği numara ile kolayca yapabilir.
Örnek :

8

GS1 TÜRKİYE tarafından müstahsile verilen firma ön-eki (11 Basamaklı ön-ek):

86985285001

Müstahsilin 1. Tarla Adresi : Yeni Mahalle No:9/D Kumluca

Müstahsilin 2. Tarla Adresi : Yeni Mahalle No:29/F Kumluca
Müstahsilin 1. Sera Adresi : Eski Mahalle No:33 Mavi Kent

Bu Müstahsilin ilk olarak “1” rakamından başlayarak sera ve tarlalarını

numaralayacaktır.

1. Tarla : 1

2. Tarla : 2
1. Sera : 3

Müstahsilin sera ve tarlalarına vermiş olduğu numaralar, GS1 TÜRKİYE’den alınmış

olan ön-ekinin sonuna eklenir. Böylece 12 haneli numara elde edilmiş olunur. 13.

Hane ise kontrol basamağıdır. Bu basamak barkod programınca atanır.(Bu hane

ayrıca http://www.tobb.org.tr/ean , Kontrol Basamağı hesaplama bölümünden

hesaplanabilir.) Böylece 13 haneli Lokasyon numarası oluşturulmuş olunur.

1. Tarla Lokasyon numarası : 8698528500113

2. Tarla Lokasyon numarası : 8698528500120

1. Sera Lokasyon numarası : 8698528500137

Daha sonra Müstahsil Bu numaralar ile ilgili adresleri eşleştiren bir tablo hazırlar.

Lokasyon Numarası Lokasyon Adresi8698528500113 Yeni Mahalle No:9/D Kumluca

8698528500120 Yeni Mahalle No:29/F Kumluca

8698528500137 Eski Mahalle No:33 Mavi Kent

ÜRÜNLERİN TANIMLANMASI
Ürün : Domates, Biber, Patlıcan, Portakal vs..

9

Ürünler, GS1 TÜRKİYE’den alınan ön-ek ile tanımlanabilir. Müstahsil her bir ürün çeşidine bir ürün numarası atayacaktır. Bunu almış olduğu ön-ekin sonuna getireceği

numara ile kolayca yapabilir.

Örnek :

GS1 TÜRKİYE tarafından müstahsile verilen firma ön-eki (11 Basamaklı ön-ek):

86985285001

Müstahsilin 1. Çeşit Ürünü : Domates

Müstahsilin 2. Tarla Adresi : Çarliston
Müstahsilin 1. Sera Adresi : Sivri Biber

Bu Müstahsil ilk olarak “1” rakamından başlayarak ürün çeşitlerini numaralayacaktır.

Verilen bu numaralar Lokasyon numaraları ile çakışabilir. Bu durum herhangi bir

sorun teşkil etmez.

Domates :1

Çarliston :2

Sivri Biber :3
Müstahsilin ürün çeşitlerine vermiş olduğu numaraların, GS1 TÜRKİYE’den alınan

ön-ekin sonuna eklenmesi ile ürün numaraları oluşturulur. Böylece 12 haneli numara

elde edilmiş olunur. 13. Hane ise kontrol basamağıdır. Bu basamak barkod

programınca atanır.(Bu hane ayrıca http://www.tobb.org.tr/ean , Kontrol Basamağı

hesaplama bölümünden hesaplanabilir.) Böylece 13 haneli Ürün numarası

oluşturulmuş olunur.

Domates ürün numarası : 8698528500113

Çarliston ürün numarası : 8698528500120
Sivri Biber ürün numarası : 8698528500137

Daha sonra Müstahsil Bu numaralar ile ilgili ürünleri eşleştiren bir tablo hazırlar.

Ürün Numarası Ürün Çeşidi

8698528500113 Domates
8698528500120 Çarliston

8698528500137 Sivri Biber

Müstahsil komisyoncuya teslim edeceği tabloları aşağıda belirtilen örnek şeklinde

hazırlar.

Örnek :

1. Tarla = 8698528500113 Yeni Mahalle No:9/D Kumluca

Üretilen Ürünler : Domates (8698528500113) , Çarliston
(8698528500120)

2. Tarla = 8698528500120 Yeni Mahalle No:29/F Kumluca

Üretilen Ürünler : Domates (8698528500113) , Sivri Biber (8698528500137)

3. Tarla = 8698528500137 Eski Mahalle No:33 Mavi Kent

Üretilen Ürünler : Domates (8698528500113), Çarliston(8698528500120),
Sivri Biber (8698528500137)

Lokasyon

Numarası

Lokasyon Adresi Ürün Numarası Ürün Tanımı

8698528500113 Yeni Mahalle No:9/D

Kumluca

8698528500113 Domates

8698528500113 Yeni Mahalle No:9/D

Kumluca
8698528500120 Çarliston

8698528500120 Yeni Mahalle No:29/F

Kumluca

8698528500113 Domates
8698528500120 Yeni Mahalle No:29/F

Kumluca

8698528500137 Sivri Biber

8698528500137 Eski Mahalle No:33

Mavi Kent

8698528500113 Domates
8698528500137 Eski Mahalle No:33

Mavi Kent

8698528500137 Sivri Biber
8698528500137 Eski Mahalle No:33

Mavi Kent

8698528500120 Çarliston

MÜSTAHSİLİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Bir çeşit ürüne verilen barkod numarası diğer bir çeşide verilemez

2. Bir Lokasyona verilen numara bir diğer lokasyona verilemez.

11

3. Ayrı Lokasyonlardan gelen, aynı müstahsile ait olan, aynı çeşit ürünler; aynı

barkod numarasına sahip olmalıdır

4. Müstahsil hasat sonrasında, farklı tarla-seralardan alınan ürünleri toplanması

ve komisyoncuya sevki esnasında kesinlikle birbirine karıştırmayacaktır.

5. Barkod numaraları müstahsiller arası paylaşılamaz, devredilemez.

6. Hazırlanan bu tablo müstahsilin çalıştığı komisyoncuya, müstahsil tarafından

bir defaya mahsus teslim edilir.

7. Müstahsil, komisyoncuya teslim ettiği tablonun bir kopyasını saklamakla

yükümlüdür.

8. Müstahsil, komisyoncuya teslim etmiş olduğu tabloda bulunan tarla-sera

dışında yeni tarla sahibi olursa bu bilgiyi aynı şekilde tablo hazırlayarak

komisyoncuya teslim eder.9. Müstahsil, komisyoncuya teslim etmiş olduğu tabloda bulunan ürünler dışında

yeni ürün yetiştirmeye başlarsa, yeni ürün bilgileri ve ürün barkod numaralarını

yukarıda belirtilen şekilde tablo hazırlayarak komisyoncuya teslim eder.

10. Verilen bilgilerin doğruluğundan müstahsil sorumludur.

KOMİSYONCU:İzlenebilirliğin tesis edilmesinde EAN.UCC Sistemi çerçevesinde, komisyoncunun

sorumluluğu müstahsil ile ihracatçı/tüccar arasında doğru bilgi akışının

sağlanmasıdır. Diğer bir ifade ile komisyoncu, müstahsil tarafından hazırlanmış olan

ürün ve lokasyon numaralarına ilişkin tabloların alınması, bunların ilgili müstahsille

çalışıldığı sürece saklanması ve ürünü satın alan ihracatçıya/tüccara teslim edilmesi

ile yükümlüdür.

KOMİSYONCUNUN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Müstahsil ile çalışıldığı sürece ürün ve lokasyona ilişkin tablolarını saklayacak

ve diğer müstahsillerin tablolarıyla karıştırılmamasını sağlayacaktır.2. Müstahsilin teslim etmiş olduğu tabloda bulunan tarla-sera dışında yeni tarla

sahibi olması durumunda bu bilginin aynı şekilde tablo hazırlanarak kendisine
teslim edilmesini sağlayacaktır.

12

3. Müstahsilin, teslim etmiş olduğu tabloda bulunan ürünler dışında yeni ürün

yetiştirmeye başlaması halinde, yeni ürün bilgilerinin ve ürün barkod

numaralarının aynı şekilde tablo hazırlanarak kendisine teslim edilmesini sağlayacaktır.

4. Müstahsilin kendisine getirmiş olduğu ürünlerin hangi tarla/seralardan hasat

edildiği bilgisini müstahsilden alınmasından ve ayrı lokasyonlardan hasat edilmiş ürünleri tablolarıyla birlikte ihracatçı/tüccara eksiksiz teslim

edilmesinden komisyoncu sorumludur.

İHRACATÇI/TÜCCAR

İzlenebilirlik Projesi çerçevesinde ihracatçı/tüccarın sorumluluğu :• Komisyoncunun ihraç edilecek ürüne ilişkin kendisine iletmiş olduğu EAN.UCC

numaralarını EAN-13 Barkod etiketi haline getirir.

• Komisyoncunun kendisine intikal ettirmiş olduğu ürünleri birbirine

karıştırmadan paketler. Paketleri barkodlamak, paleti ve palet etiketini

oluşturmak yine ihracatçı/tüccarın sorumluluğundadır.• Ürün, paket ve palete ilişkin EAN.UCC barkod bilgilerinin nihai satış noktasına

iletilmesi de ihracatçı/tüccarın sorumluluklarındandır.

ÜRÜNLERİN BARKODLANMASI

Komisyoncunun ihracatçı/tüccara aktarmış olduğu barkod numaralarının EAN-13

Sembolojisi kullanılarak etiket haline getirilmesi gerekmektedir. Ürünler bir poşet

içerisine konuluyorsa, poşetin üzerine ürün numarasından oluşturulmuş barkod
etiketleri yapıştırılır.

Ürün poşetleri barkodlanmasından sonra bu poşetlerin koli/kasalanması aşamasına

geçilir. koli/kasaların içerdiği ürünler tek çeşit olmalıdır (Örnek: domates).
KOLİ/KASA BARKOD NUMARASININ OLUŞTURULMASI

13

Koli/kasa numarası ürün numarasından oluşturulur. Kontrol basamağı olan 13. hane

çıkartılır. 12 hane kalan Ürün numarasının başına 1 rakamı eklenir. Böylece 13 haneli

yeni bir numara elde edilmiş olunur. Oluşturulan bu numaranın sonuna kontrol

basamağı eklenir. Bu basamak barkod programınca atanır (Bu hane ayrıca

http://www.tobb.org.tr/ean , Kontrol Basamağı hesaplama bölümünden

hesaplanabilir). 14 hane olarak oluşturulan bu yeni numara ITF-14 Barkod sembolojisi ile basılır.

Örnek :

Ürün Numarası : 8698528500113

Ürün Tanımı : Domates

Koli Tanımı : 1 Koli Domates

1 Aşama :

Ürün numarasından kontrol basamağı çıkartılır. 869852850011
2. Aşama

12 hane kalan Ürün numarasının başına 1 rakamı eklenir. 1869852850011

3. Aşama

Oluşturulan bu numaranın sonuna kontrol basamağı eklenir
18698528500110

LOJİSTİK BİRİM AŞAMASI

Lojistik birimleri, tedarik zinciri içerisinde ürünün ya da ürün koli/kasalarının taşınması

amacıyla kullanılan paketleme birimleridir. Bu birim genel kullanımda palet olarak

adandırılmaktadır. Paletler üzerlerinde paletin özelliklerini içeren palet etiketi taşırlar.

Palet etiketi üç ana bölümden oluşmaktadır.
• Okunabilir alanı

• Palet Bilgi alanı

• Barkod alanı

14

Okunabilir alan :

Okunabilir alan taşıma amaçlı olup herhangi bir teknik bilgi içermez.
Bu alanda

gönderen ile alan firma isimleri ve ilgili adres bilgileri yer alır. İnsanların okuyabilmesi

için oluşturulan bir bölümdür.

Palet Bilgi alanı :

Barkod alanında kodlanan bilgilerin açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Bu

alanda ilgili AI’ların açık isimleri yer alır.

Barkod alanı :

Aktarılmak istenen bilginin EAN.UCC-128 sembolojisi ile kodlanarak yer aldığı

bölümdür. Bu kısım barkod okuyucular vasıtası ile alıcının sistemine
aktarılması

içindir.

Örnek Palet Etiketi :

“Okunabilir Alanında” gönderen Global Standartlar Merkezi, alıcı ise Kumluca

Ticaret Borsası’dır. Firmaların isimlerine

ek olarak adresleri de yazılmalıdır.

“Palet Bilgi Alanında” SSCC (Serial

Shipping Container Code/Seri Taşıma
Kap Kodu)–

086985285123456789123456781

Küresel Lokasyon Numarası (GLN) –

86985285000014

Küresel Ticari Ürün Numarası (GTIN) -

8698528500113

Üretim Tarihi – 04/10/30 (yıl/ay/gün)
numaraları yer almaktadır.

“Barkod Alanında” Palet Bilgi Alanında

yer alan bilgilerin EAN.UCC-128

sembolojisi ile kodlanmış hali

bulunmaktadır.

15

Palet etiket alanında belirtilen Küresel Lokasyon Numarası ve Üretim Tarihi
alanlarına istenildiği takdirde yeni alanlar eklenebilir yada bu alanlar değiştirilebilir. Bu

alanlar aşağıda tanımlayacağımız özellikleri taşıyabilir. Bu özelliklerin seçilmesi

genelde alıcının talebi doğrultusunda olur. EAN.UCC İzlenebilirlik için Küresel

Lokasyon numarasının bulunması faydalıdır.
Paletleri tanımlamak için SSCC olarak adlandırılan EAN.UCC numarası kullanılır.

SSCC 18 basamaklı bir numara olup, paletin seri numarasını içerir. Bu seri numarası

bir taşıma birimini diğer taşıma biriminden ayırt etmek amacıyla kullanılır.

İzlenebilirliğin elektronik ortamda tesis edildiği hallerde, SSCC numarası ayrıca,

paletin bilgisayar ortamındaki tanımı ve özelliklerine ilişkin bilgilere
erişmek üzere bir

erişim anahtarı olarak kullanılır.

Kullanılabilecek bilgiler uygulama tanımlayıcıları (AI) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİLGİ ADI AI NUMARASI

SSCC 00
Parti Numarası 10

Üretim Tarihi 11

Ambalaj Tarihi 13

Ticari Ölçüler 31nn, 32nn, 35nn, 36nn

Ürün Sayısı 37

GLN Küresel Lokasyon Numarası 412

UYGULAMA TANIMLAYICILARININ KISA AÇIKLAMALARI

SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE (SSCC) (AI 00)

SSCC oluşturmak isteyen firmalar ön eklerini kullanarak oluşturabilirler.

Örnek SSCC:

Firma Ön-Eki : 86985285
16

Palet Referans Numarası : 0000001 (İhracatçı ihtiyacına göre bu numarayı belirler)

Uzatma Basamağı : 0 (İzlenebilirlik Projesinde aksi söylenmedikçe uzatma basamağı

“0” dır)

SSCC : 86985285 00000001 4

Unsur Dizilimi Biçimi
Uygulama

Tanımlayıcısı

Uzatma

Basamağı

EAN.UCC Firma Ön Eki Seri Numarası

Kontrol

Basamağı

0 0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16
N17 N18

0 0 N1 0 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18

Lojistik Palet Etiketinde SSCC’nin bulunması mecburidir. SSCC’si olmayan paletin

takibi mümkün değildir. Bu bilginin dışındaki diğer bilgiler isteğe bağlıdır. Fakat

İzlenebilirlik söz konusu ise Küresel Lokasyon Numarasının

bulunması faydalıdır.

PARTİ NUMARASI (AI 10)

Tanım: Ticari ürüne ait parti numarasını temsil eder.

Unsur Dizilimi Biçimi

Uygulama
tanımlayıcısı

(AI)

Parti Numarası
10

X1 Değişken Uzunluk

X20

10 Uygulama Tanımlayıcısı (AI 10), veri alanının parti numarası içerdiğini gösterir. Bu
bilgi ticari ürünün kendisine ilişkin olabileceği gibi, içerdiği kalemlere ait de olabilir.

Numara, bir parti üretim numarası, bir vardiya numarası, zaman, bir makine numarası,

bir iç üretim kodu vs. olabilir. Uygulama tanımlayıcısı (AI 10)’dan sonra 20 karaktere
kadar çıkabilen bir parti numarası verilebilir.

Not: Parti Numarası, bir ticari ürünün açık tanımlamasının bir parçasını oluşturmaz.

17

ÜRETİM TARİHİ (AI 11)
Tanım: Bir Ticari Ürünün Üretim Tarihini Temsil Eder.

Unsur Dizilimi Biçimi

Üretim Tarihi UYGULAMA

TANIMLAYICISI Yıl Ay Gün
11 N1 N2 N3 N4 N5 N6

11 Uygulama Tanımlayıcısı, veri alanının üretici tarafından belirlenmiş bir üretim tarihi

içerdiğini gösterir. Tarih, ticari ürünün kendisine ya da içerdiği kalemlere ilişkin olabilir.

Yapısı:

Yıl: Onlar basamağı (Zorunlu); Örnek: 2003=3

Ay: Rakam olarak; Örnek: Ocak=1

Gün: İlgili aya ilişkin gün rakam olarak (Günü belirtmek gerekmiyorsa alan iki sıfır ile

doldurulur).
Üretim tarihi belirtilmek istendiğinde bu AI kullanılmalıdır. Bu, ticari ürüne ilişkin bir

özellik olduğundan dolayı, tek başına değil, ancak ilgili olduğu ticari ürünün GTIN’ı

(Barkod numarası) ile birlikte kullanılması gerekir.

Not: Bu unsur dizilimi, yalnızca geçmiş 49 yıl ile gelecekteki 50 yıl arasındaki tarihleri

belirtebilir. Doğru yüzyılın belirlenmesi, EAN.UCC Genel Şartnamesi’nde

açıklanmaktadır.

AMBALAJ TARİHİ (AI 13)

Tanım: Bir ticari ürünün ambalaj tarihini temsil eder.Unsur Dizilimi Biçimi

Paketleme Tarihi UYGULAMA

TANIMLAYICISI Yıl Ay Gün

13 N1 N2 N3 N4 N5 N6

13 Uygulama Tanımlayıcısı, veri alanının ambalaj tarihi içerdiğini göstermektedir. Tarih,

ticari ürünün kendisine ya da içerdiği ürünlere ilişkin olabilir.

18

Yapısı:
Yıl: Onlar Basamağı (Zorunlu); Örnek: 2003=3

Ay: Rakam olarak; Örnek: Ocak=1

Gün: İlgili Aya ilişkin Gün Rakam Olarak (Günü belirtmek gerekmiyorsa alan iki sıfır

ile doldurulur).

Ambalajlama tarihi belirtilmek istenildiğinde AI 13 kullanılmalıdır. Bu AI, ticari ürüne

ilişkin bir özellik olduğundan dolayı, tek başına değil, ancak ilgili olduğu ticari ürünün
GTIN’ı (barkod numarası) ile birlikte işlenmesi gerekir.

TİCARİ ÖLÇÜLER (AI 31NN, 32NN, 35NN, 36NN)

Tanım: Ticari ürünlerin ölçülerini temsil eder.

Bu unsur dizilimi, bir değişken ölçülü ticari ürünün tanımlanmasını tamamlamak üzere

kullanılır ve birimin ağırlık, boyut, hacim, ebat gibi unsurlarına ilişkin bilgi ihtiva eder. Bu

bakımdan tek başına tatbik edilmemesi gerekir. Boyut ya da ağırlığın kg ve pound
cinsinden ifade edilmesi durumunda birkaç unsur dizilimi mümkün olur.

Unsur Dizilimi Biçimi

Uygulama Tanımlayıcısı Uygun Değer

A1 A2 A3 A4 N1 N2 N3 N4 N5 N6

A1 ve A3 Uygulama Tanımlayıcıları, veri alanının bir, Değişken Ölçülü
Ticari Ürünün

miktar ya da boyutunu içerdiğini gösterir. (Aynı zamanda ölçüm birimini de gösterir) A4

Uygulama Tanımlayıcısı hanesi, ondalık noktası konumunu gösterir. Burada “0” rakamı,
hiçbir ondalık noktası olmadığı manasına gelir. “1” rakamı ise, ondalık noktasının N5 ile

N6 vs. arasında olduğu anlamını taşır. Bu unsur dizilimi ile kullanılan Uygulama

tanımlayıcıları şunlar olmaktadır:

A1 A2 A3 Ticari Ölçülerin Tanımı Ölçüm Birimi

19
3 1 0

3 1 1

3 1 2

3 1 3

3 1 4

3 1 5
3 1 6

3 2 0

3 2 1

3 2 2

3 2 3
3 2 4

3 2 5

Net Ağırlık

Uzunluk ya da İlk Boyut

Genişlik Çap ya da İkinci Boyut

Derinlik,Kalınlık,Yükseklik,Dördüncü Boyut
Yüzölçümü

Net Hacim

Net Hacim

Net Ağırlık

Uzunluk ya da İlk Boyut

Uzunluk ya da İlk Boyut

Uzunluk ya da İlk Boyut
Genişlik Çap ya da İkinci Boyut

Genişlik Çap ya da İkinci Boyut

Kilogram

Metre

Metre
Metre

Metre Kare

Litre

Metre Küp

Libre

İnç
Fit

Yarda

İnç

Fit

A1 A2 A3 Ticari Ölçülerin Tanımı Ölçüm Birimi
3 2 6

3 2 7

3 2 8

3 2 9

3 5 0

3 5 1

3 5 2

3 5 6

3 5 7

3 6 0

3 6 1

3 6 4

3 6 5

3 6 6

Genişlik Çap ya da İkinci Boyut

Derinlik, Kalınlık, Yükseklik, Üçüncü Boyut

Derinlik, Kalınlık, Yükseklik, Üçüncü Boyut

Derinlik, Kalınlık, Yükseklik, Üçüncü Boyut
Net Hacim

Yarda

İnç

Fit

Yarda
İnç Kare

Fit Kare

Yarda Kare

Troy Ons

Ons

Kuvart
Galon (ABD)

İnç Küp

Fit Küp

Yarda Küp

20

Geçerli alan değeri, ilgili ticari ürün için geçerli olan değişken ölçüyü ihtiva eder.

Not: AI 3nn’nin diğer değerleri, brüt ölçümleri ve lojistik ölçümlerini
gösterir.

ÜRÜN SAYISI (AI 37)

Tanım: Bir lojistik birimin içerdiği ticari ürünlerin sayısını temsil eder.

“37” Uygulama Tanımlayıcısı veri alanının, bir lojistik birimin ihtiva ettiği ticari ürünlerin
sayısını içerdiğini gösterir. Bu bilgi, ihtiva edilmiş olan ürünün tanımlama numarası ile

ilgilidir.

Unsur Dizilimi Biçimi

Uygulama

tanımlayıcısı
(AI)

Ticari Ürünlerin Sayısı

37

N1 Değişken Uzunluk

N8
EAN.UCC ULUSLARARASI LOKASYON NUMARASI (AI 412)

Tanım: İlgili ticari ürünün satıcısının EAN.UCC Uluslar arası Lokasyon Numarası. Bu

unsur diziliminde, EAN/UCC-13 veri yapısı esas alınmaktadır.

Unsur Dizilimi Biçimi

Uygulama
Tanımlayıcısı

(AI)

EAN.UCC Firma Ön Eki Lokasyon

Numarası
Kontrol

Basamağı

412 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13

Kılavuzun başında belirtilen lokasyon numarası bu AI ile taşınması sağlanır. Lojistik

etikette lokasyon numarasının bulunması mecburidir.
İHRACATÇININ/TÜCCARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Kendisine teslim edilmiş olan ürün ve lokasyon numaralarına ilişkin

barkodların etiket haline getirilmesini sağlar.

21

2. Müstahsilden doğrudan ya da Komisyoncu aracılığıyla almış olduğu ürünlerin
barkodlanmasından ihracatçı sorumludur.

3. Lojistik Birim etiketinin hazırlanmasından ve bu etiket üzerindeki bilgilerin

doğruluğundan sorumludur.

Bucaklı Gıda
Resim Galerisi
4 m6313ickenar10x85-3 sam_1582-large 10012011004 sam_1697-large sam_1635-large 2 sam_1569-large sam_1565-large sam_1559-large sam_1639-large sam_1571-large sam_1629-large 10
Takvim
Ekim 2019
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Ara    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031